สื่อการเรียนการสอนครบวงจร
ออกแบบให้มีความหลากหลายในการนำเสนอ มีความทันสมัยใช้งานง่าย และมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีการออกแบบเทคนิคพิเศษแทรกในบทเรียนที่ทำให้ผู้ใช้
มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เฉกเช่น การเรียนกับผู้สอนในห้องเรียนได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning
ซึ่งเหมาะกับวัฒนธรรมที่ดีทางการศึกษาของประเทศ รวมทั้งรองรับการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต ทำให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
 
  1.  โปรแกรมการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ครบถ้วนทุกเนื้อหาวิชา

2. ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เฉกเช่น การเรียนกับผู้สอนในห้องเรียนได้ (Active Learning)

3. เนื้อหาวิชาถูกออกแบบให้มีความน่าสนใจ จัดแสดงในรูปแบบ Multimedia ที่มีทั้งภาพ ข้อความ ภาพนิ่ง

4. มีภาพ Animation ซึ่งเคลื่อนไหวเสมือนจริง ประกอบทุกขั้นตอนทำให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้

5. โปรแกรมมีรูปแบบการใช้งานง่าย คือ จะมีวิธีการสอนทีละขั้นตอน (Step By Step) ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย

6. ผู้เล่นสามารถควบคุมการใช้งานโปรแกรมตามความต้องการได้ด้วยตนเอง เพราะออกแบบเพื่อให้สะดวกใช้งานง่าย

7. โปรแกรมการเรียนการสอนครบวงจรอย่างแท้จริง ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์จำลอง
แบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจ และเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม เพื่อผู้เรียนสามารถทบทวนได้

8. มีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์จำลอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถทดลองได้ทุกเวลา และไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งยัง
สามารถทดลองก่อนปฏิบัติจริงในห้องเรียน หรือทบทวนภายหลังจากการปฏิบัติจริง เพื่อสามารถทำเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

9. มีห้องวิทยาศาสตร์จำลอง (Stimulation) และเกมส์ต่างๆที่มีลักษณะพิเศษ คือ สามารถสื่อสารโต้ตอบกับนักเรียนได้
(Interactive) เสมือนจริง

10.มีแบบทดสอบสำหรับการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน และสามารถแสดง ผลคะแนนได้ทันทีหลังทำข้อสอบ
พร้อมเฉลย เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินผลความรู้ความเข้าใจของตนเองได้
 
ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดี่ยว
 
ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย
  *หมายเหตุ Hard lock กับ External Hardisk   ต้องต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้

*โปรแกรมสามารถรองรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่ Window 2000 ขึ้นไป
 
 
 
 
1. ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับสถานศึกษา/องค์กร/บริษัท สามารถยกระดับการเป็นสถานศึกษา/องค์กร/บริษัท
ที่มีความทันสมัยในการใช้สื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูป

2. ครู/อาจารย์ สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพของสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น

3. มีการใช้สื่อการเรียนการสอนในการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนและช่วยเสริมการสอนของครู/อาจารย์
ในห้องเรียนเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ง่ายขึ้น

4. ได้รับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน
นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง

5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการสอนทางโรงเรียน รวมถึงการบำรุงรักษา

6. การลงทุนเกิดความคุ้มค่า และสามารถใช้ได้เป็นเวลายาวนาน