วิธีการใช้งาน    
         
   
ชุดสื่อศูนย์ความรู้สู่อาเซียน ชุดที่ 1   ชุดสื่อศูนย์ความรู้สู่อาเซียน ชุดที่ 2   ชุดสื่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         
   
ชุดสื่อ 3D Animation หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
  ชุดสื่อศูนย์น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
  ชุดสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
         
   
ชุดสื่อคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (2ภาษา)
ระดับประถมปลาย
  ชุดสื่อคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(2ภาษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชุดสื่อคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(2ภาษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         
   
ชุดสื่อคณิตศาสตร์ 2 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชุดสื่อวิทยาศาสตร์ 2 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชุดสื่อคณิตศาสตร์ 2 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         
   
ชุดสื่อวิทยาศาสตร์ : วิชาฟิสิกส์ 2 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ชุดสื่อวิทยาศาสตร์ : วิชาเคมี 2 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ชุดสื่อวิทยาศาสตร์ : วิชาชีววิทยา 2 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ที่ได้นำสื่อของบริษัทมาบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็น ห้องเทคโนโลยีแห่งอาเซียน และส่งเข้าประกวดตามโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค