• 1. Login เข้าสู่ระบบ
 •  
 • 2.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ (ถ้าลืมรหัสผ่านจะได้ทำการข้อรหัสผ่านใหม่ได้)
 •  
 • 3.ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 •  
 • 4.เข้าสู่บทเรียนหรือถ้ามีการ update ข้อมูลให้เข้าไปที่ Product
 •  
 • 5. หน้า update ข้อมูลหรือบทเรียนเพิ่มเติม
 •  
 • 6. ถ้าลืมรหัสผ่านให้เข้าไปหน้า Login แล้วคลิกตรง Forget Password และทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไป ระบบจะทำการส่งข้อมูลไปให้ตาม E-Mail ที่ระบุ
 •  
  DOWNLOAD คู่มือการใช้งาน